Welkom! Welkom!

In dit deel van de website laten wij u in vogelvlucht kennis maken met onze gemeente. Als u meer wilt weten, kom gerust even langs!

 
Protestantse gemeente Emmer-Compascuum Protestantse gemeente Emmer-Compascuum

Sinds 1 april 2009 vormen de Gereformeerde Kerk Emmer-Compascuum en de Hervormde gemeente Emmer-Compascuum samen de protestantse gemeente Emmer-Compascuum. PKN (Protestantse Kerk Nederland) is een verzamelnaam van drie Nederlandse kerkgenootschappen.

In Emmer-Compascuum waren 2 kerkgebouwen. Met grote inzet van vele vrijwilligers is één gebouw gerenoveerd. Wij vieren nu onze diensten in kerkgebouw ‘Het Anker’, Runde ZZ 108 in Emmer-Compascuum.

De gemeente heeft ongeveer 367 leden, jong en oud, waarvan er zo’n 266 leden actief bij het werk in de kerk betrokken zijn. We zijn niet allemaal hetzelfde en beleven ons geloof verschillend. Maar onderlinge verschillen mogen niet in de weg staan om samen een eenheid te vormen: er is iets dat ons allemaal bindt, namelijk ons geloof in God. Wij willen elkaar daarin dan ook ruimte geven.
 
De predikant De predikant

Onze voorganger is ds. A. van Elten. Hij werkt voor 50% bij ons (en daarnaast 50% in Nieuw-Weerdinge/Roswinkel).
 
De kerkenraad De kerkenraad
De kerkenraad is het overkoepelende orgaan dat leiding geeft aan onze gemeente. Kerkenraadsleden worden gekozen uit de gemeente. Het dagelijks bestuur van de kerkenraad heet moderamen en bestaat uit minimaal 4 personen: de scriba (=secretaris van de kerk) en de voorzitters pastoraat, kerkrentmeesters en diaconie. De predikant maakt ook deel uit van het moderamen.

In de kerkenraad zijn diverse ambtsgroepen vertegenwoordigd. Het gaat hierbij om het pastoraat, de diaconie, het college van kerkrentmeesters, de groep vieren. De werkgroep pastoraat heeft als doel de onderlinge contacten in de gemeente te bevorderen en om naar elkaar om te zien.De zorg voor zieken en eenzamen is van essentieel belang voor het pastoraat. De gemeenteleden worden door de ouderlingen, wijkdames en -heren uit de werkgroep bezocht. Het van oorsprong Griekse woord diaconie betekent: zorg, hulp, dienst. Het is de taak van de werkgroep diaconie om dit in onze gemeente vorm te geven. Het college van kerkrentmeesters houdt zich bezig met het beheer van de middelen (gebouwen, financieel).
 
Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters


Het college van kerkrentmeesters beheert en regelt alles m.b.t. financiën. 

Taken van het college
De taak van het college is het verzorgen van alle vermogensrechtelijke en stoffelijke zaken van de gemeente. Hierbij moet u dan denken aan:

  • het opstellen van een begroting, het opmaken van de jaarrekening en het voorbereiden van het collecterooster, in afstemming met de diaconie;
  • het innen en beheren van de gelden en de zorg voor een gezonde financiële en liquide positie;
  • het beheer van de gebouwen, zowel kerken als pastorie, waardoor alle kerkelijke activiteiten kunnen worden uitgevoerd;
  • het zorgen dat betaalde krachten hun salaris krijgen;
  • uitvoering van de kerkelijke ledenadministratie;
  • het beheer van het vermogen.

Samenstelling van het college
Het college bestaat uit 3 ouderling kerkrentmeesters, deze zijn allen lid van de kerkenraad, en 1 kerkrentmeester. Daarnaast hebben we een eigen penningmeester, een notulist en een aantal adviseurs. De voorzitter van het College van Kerkrentmeesters is tevens lid van het moderamen (=het dagelijks bestuur van de kerk).

Dhr. A.J. van der Leest Voorzitter
Dhr. M. van der Veen Secretaris
Dhr. R. Leffers Ouderling Kerkrentmeester
Dhr. S. Smit-Thole Kerkrentmeester
Dhr. W. Smit Penningmeester
Mevr. J. de Jonge Notulist


Vergaderingen
Het College van Kerkrentmeesters vergadert 10 maal per jaar.
De vergaderingen worden genotuleerd door een notulist.

Betalingen
Financiële bijdragen aan de kerk kunnen overgemaakt worden op NL71 RABO 0373719213 
ten name van het CvK Protestantse gemeente te Emmercompascuum.

Contactadressen
Voor verdere informatie over het College van Kerkrentmeesters kunt u contact opnemen met de volgende personen:

Algemene zaken 
Dhr. A.J. van der Leest
e-mail: pkn-ec-vz-cvk@hotmail.com  

Voor financiële zaken:
Dhr. W. Smit
Van Echtenskanaal NZ 617
7891 AW Klazienaveen
Tel.nr  0591354413
e-mail pkn-ec-krm-pm@kpnmail.nl

 
Het kerkblad 'Kerknieuws' Het kerkblad 'Kerknieuws'


Tien keer per jaar verschijnt het kerkblad ‘Kerknieuws’. Een redactie bestaande uit gemeenteleden verzorgen de uitgave en verspreiding. In het blad staan o.a. de roosters voor diensten, een verslag van de kerkenraad enz. de prijs van een abonnement is €12 per jaar te voldoen via een automatische incasso.

 
Samenwerking met andere kerkgenootschappen Samenwerking met andere kerkgenootschappen

De protestantse gemeente neemt deel aan de Werkgroep Eenheid Kerken, samen met de Rooms Katholieke parochie.
De werkgroep zoekt naar vormen om de eenheid van de kerken te bevorderen. Jaarlijks bereiden zij de gezamenlijke startdienst in september voor. Dit is ook de start van het jaarthema. In januari is er de dienst voorafgaand aan de Week van Gebed voor de eenheid.
In  het oneven kalenderjaar zijn de diensten in het Anker, in het even jaar in de Rooms Katholieke Willehaduskerk. De gezamenlijke diensten beginnen om 10.00 uur. Na afloop van de gezamenlijke diensten is er gelegenheid om koffie/thee/limonade te drinken.
 
Als kerken willen we meer gezamenlijk naar buiten treden. Dat is begonnen met de ‘Emmer-Compassion’ op Palmzondag 2016, toen een groot wit kruis door het dorp werd gedragen, afgesloten met een muzikale happening in de heel volle Willehaduskerk. Hier heeft de burgerlijke gemeente Emmen zelfs een onderscheiding voor verleend!  De parochie organiseerde dit, maar spontaan konden (jonge) gemeenteleden zich aansluiten bij dit fantastische initiatief. Intussen hebben gemeenteleden ook al meegedaan aan de Kerstmusical, die op de 3e Adventszondag in de Willehaduskerk wordt opgevoerd.
Er zijn meer plannen in de maak, maar het meeste staat of valt met de inzet van (vele) vrijwilligers. Houd hiervoor s.v.p. ook uw parochie-, kerk-, of gemeenteblad in de gaten.